Η χρήση από μέρους σας του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής « Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα») που φιλοξενείται στον διαδικτυακό τόπο www.jungheinrich-shop.gr(εφεξής: «Ο Διαδικτυακός Τόπος») σημαίνει ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους πραγματοποίησης αγορών (εφεξής: «Όροι Ηλεκτρονικών Πωλήσεων»). Σημειώνεται ότι θα πρέπει προσθέτως να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται και από αυτά τα νομικά κείμενα.

1. Ορισμοί

Ως «Εταιρεία» νοείται η «JUNGHEINRICH HELLAS ΕΠΕ».

Ως «Εμπόρευμα» νοείται κάθε μηχάνημα, ανταλλακτικό ή άλλο προϊόν εμπορεύεται η Εταιρεία.

Ως «Αγοραστής» νοείται ο Εγγεγραμμένος Χρήστης που υποβάλλει παραγγελίες ή/ και πραγματοποιεί αγορές μέσω του Λογαριασμού του. Ως «Εγγεγραμμένος Χρήστης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δημιουργεί Λογαριασμό στον Διαδικτυακό Τόπο μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενός κωδικού πρόσβασης. Ως «Λογαριασμός» νοείται το τμήμα του Διαδικτυακού Τόπου, μέσω του οποίου ο Εγγεγραμμένος Χρήστης μπορεί να υποβάλει παραγγελίες εμπορευμάτων προς την Εταιρεία και ν’ ανατρέχει σε όλο το ιστορικό των συναλλαγών του με την Εταιρεία.

2. Πεδίο Εφαρμογής

(α) Τα Εμπορεύματα της Εταιρείας διατίθεται αποκλειστικά προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η Εταιρεία παραδίδει μόνο σε επιχειρήσεις με έδρα και διεύθυνση τιμολόγησης εντός της Ελλάδος, οι οποίες μπορούν να ορίσουν λεπτομερώς μια διεύθυνση παράδοσης εντός της Ελλάδος.

(β) Οι παρόντες Όροι Ηλεκτρονικών Πωλήσεων ισχύουν σε όλες τις συναλλαγές που αφορούν αγορά νέων και μεταχειρισμένων Εμπορευμάτων και συνάπτονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

(γ) Με κάθε ενημέρωση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, όλες οι τιμές και οι περιγραφές των Εμπορευμάτων που εμφανίζονταν προηγουμένως στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα καθίστανται άκυρες.

3. Διαδικασία Υποβολής Παραγγελίας, Επιβεβαίωση Παραγγελίας, Κατάρτιση σύμβασης

(α)Η παρουσίαση των προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων και των σχεδίων, των διαστάσεων και των δεδομένων βάρους και απόδοσης, δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά, αλλά πρόσκληση για την υποβολή παραγγελίας από τον Αγοραστή.

(β) Για να υποβάλει ο Αγοραστής μια παραγγελία, θα πρέπει, αφού εισέλθει στον Λογαριασμό του, να συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία και να εισαγάγει με ακρίβεια όλα τα απαιτούμενα δεδομένα στην ειδική φόρμα παραγγελίας. Εάν δεν συμπληρωθούν όλα τα πεδία, ο Αγοραστής δεν μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα βήματα της παραγγελίας. Σε κάθε στάδιο της υποβολής της παραγγελίας, ο Αγοραστής μπορεί να τροποποιήσει τα δεδομένα που εισάγει ή / και να διορθώσει σφάλματα, ξανασυμπληρώνοντας τα πεδία. Για αυτόν τον σκοπό, ο Αγοραστής περιηγείται στα προηγούμενα βήματα της διαδικασίας κάνοντας κλικ στο «πίσω». Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας ο Αγοραστήςεπιλέγει μία από τις χρηματοδοτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες για την αγορά (πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα / κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό). Στην τελευταία σελίδα πριν από την υποβολή της παραγγελίας, είναι διαθέσιμη μια επισκόπηση της παραγγελίας. Η διαδικασία παραγγελίας μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε προτού ο Αγοραστής πατήσει το κουμπί "Υποβολή παραγγελίας", απλά κλείνοντας το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Μετά την υποβολή παραγγελίας, αποστέλλεται στον Αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και SMSμια ειδοποίηση παραλαβής της παραγγελίας από την Εταιρεία,. Αυτή η ειδοποίηση, η οποία περιέχει όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας, δεν αποτελεί επιβεβαίωση της παραγγελίας ή της σύναψης της σύμβασης.

(γ) Αν επιλεγεί κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, γίνεται αυτόματα δέσμευση του ποσού αγοράς. Αν επιλεγεί κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας η πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τότε θα πρέπει ο Αγοραστής εντός 5 εργασίμων ημερών από την παραγγελία να καταβάλει το τίμημα, για να προχωρήσει η Εταιρεία στην επιβεβαίωση της παραγγελίας.

(δ) Η παραγγελία θα δεσμεύει την Εταιρεία υπό την προϋπόθεση ότι θα την επιβεβαιώσει εγγράφως. Η εκ μέρους της Εταιρείας αποδοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο της παραγγελίας αποτελεί σύναψη της σύμβασης μεταξύ του Αγοραστή και της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η σύμβαση θεωρείται ότι συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας και του Αγοραστή κατά την παραλαβή από τον τελευταίο της ειδοποίησης με τον τίτλο «Επιβεβαίωση Παραγγελίας» που αποστέλλεται από την Εταιρεία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και SMS. Η «Επιβεβαίωση Παραγγελίας» περιλαμβάνει τους όρους πώλησης, όπως τους όρους παράδοσης, τις ποσότητες, την τιμή, την διενεργηθείσα πληρωμή και είναι δυνατή η εκτύπωση και αποθήκευσή της από τον Αγοραστή, ενώ και η ίδια η Εταιρεία διατηρεί αυτήν στο αρχείο της.

(ε) Εάν η Επιβεβαίωση Παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της τιμής της παραγγελίας) διαφέρει από την παραγγελία του Αγοραστή, τεκμαίρεται ότι ο Αγοραστής συμφωνεί με την Επιβεβαίωση Παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της τιμής της παραγγελίας), εκτός αν ειδοποιηθεί η Εταιρεία άμεσα για το αντίθετο από αυτόν.

(στ) Η Εταιρεία με την παραλαβή της πληρωμής θα εκδίδει το τιμολόγιο και θα το παράσχει στον Αγοραστή, όπως και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή.

(ζ) Συμφωνίες, υποσχέσεις, δεσμεύσεις, εγγυήσεις και άλλες διαβεβαιώσεις που παρέχονται από το προσωπικό πωλήσεων της Εταιρείας είναι δεσμευτικές μόνο κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης της Εταιρείας.

4. Εξέλιξη της σύμβασης

(α) Οποιεσδήποτε παραγγελίες επιβεβαιώθηκαν από την Εταιρεία, δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν μονομερώς από τον Αγοραστή, παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Δεν θα γίνεται πίστωση για Εμπορεύματα που επιστρέφονται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

(β) Στην περίπτωση όπου ο Αγοραστής, μετά την Επιβεβαίωση Παραγγελίας από την Εταιρεία, και άρα την σύναψη της συμβάσεως πωλήσεως, ακυρώσει αυτήν στο σύνολο ή μέρος της, η Εταιρεία δύναται αφενός να παρακρατήσει τυχόν προκαταβολή που έχει καταβληθεί από τον Αγοραστή και αφετέρου να ζητήσει αποζημίωση για τυχόν δαπάνες που διενήργησε ή ζημίες που υπέστη εξαιτίας της προαναφερόμενης ολικής ή μερικής ακύρωσης από τον Αγοραστή της παραγγελίας.

(γ) Εφ’ όσον έχει συμφωνηθεί παρακράτηση κυριότητας του εμπορεύματος από την Εταιρεία ο Αγοραστής έως την αποπληρωμή του τιμήματος και την μετά από αυτήν άμεση μεταβίβαση της κυριότητας, θεωρείται απλός κάτοχος του εμπορεύματος, της νομής και κυριότητος αυτού, ανήκουσας στην Εταιρεία.

(δ) Εάν ο Αγοραστής δεν συμμορφωθεί με τους όρους αποπληρωμής του τιμήματος, η Εταιρεία δικαιούται πέραν της καταβολής των ληξιπρόθεσμων δόσεων, που καθίστανται απαιτητές, να ζητήσει και την άμεση επιστροφή του Εμπορεύματος, επιφυλασσόμενη για κάθε φθορά που έχει επέλθει στο Εμπόρευμα.

5. Τιμές

(α) Τα Εμπορεύματα τιμολογούνται στις τιμές που έχουν συμφωνηθεί εγγράφως στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

(β) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις, στις οποίες ρητά ορίζεται διαφορετικά, οι τιμές που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν περιλαμβάνουν φόρους ή / και τέλη οποιουδήποτε είδους (όπως ΦΠΑ) ούτε και έξοδα αποστολής. Η καταβολή των φόρων, τυχόν τελών και πάσης φύσεως εξόδων που συνδέονται με την παραγγελία βαρύνει τον Αγοραστή.

(γ) Οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν από την Εταιρεία κατά την κρίση της.

6. Όροι πληρωμής

(α) Όλες οι πληρωμές προς την Εταιρεία θα γίνονται σε Euro (€).

(β) Οι όροι πληρωμής αναγράφονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας και ο Αγοραστής πρέπει να τους τηρεί αυστηρά. Σε περίπτωση υπερημερίας του Αγοραστή, η Εταιρεία, διατηρώντας ακέραια τα λοιπά δικαιώματά της, δύναται να αξιώσει την καταβολή του εκ των εκ του νόμου προβλεπομένων τόκων υπερημερίας επί όλων των ληξιπρόθεσμων χρεών του Αγοραστή.

(γ) Η έκδοση και / ή αποδοχή γραμματίων ή οποιουδήποτε άλλου διαπραγματεύσιμου χρεογράφου δεν συνεπάγεται τη μεταβολή / τροποποίηση των παρόντων Όρων Ηλεκτρονικών Πωλήσεων. Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τη μη αποδοχή των γραμματίων ή των άλλων διαπραγματεύσιμων χρεογράφων βαρύνουν τον Αγοραστή.

(δ) Εάν, σύμφωνα με τους όρους κάποιας παραγγελίας, το τίμημα έχει συμφωνηθεί να αποπληρωθεί τμηματικά, η αδυναμία του Αγοραστή να πληρώσει μία δόση θα καθιστά ληξιπρόθεσμο ολόκληρο το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος. Ταυτόχρονα και εφ’ όσον έχει συμφωνηθεί παρακράτηση κυριότητας του Εμπορεύματος από την Εταιρεία, ο Αγοραστής υποχρεούται να αποδώσει το Εμπόρευμα άμεσα στην Εταιρεία.

(ε) Η τιμή των Εμπορευμάτων θα πρέπει να καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου στην Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της παραγγελίας και ο Αγοραστής δεν θα έχει το δικαίωμα να περιορίσει το τίμημα της πώλησης ή να το συμψηφίσει με τυχόν απαιτήσεις του από την Εταιρεία.

7. Μεταβίβαση κυριότητας και κίνδυνοι

(α) Η κυριότητα των Εμπορευμάτων που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης πώλησης θα μεταβιβάζεται στον Αγοραστή ταυτόχρονα με την παράδοσή τους σε αυτόν. Η παρούσα διάταξη ισχύει ανεξαρτήτως του αν έχει εξοφληθεί ή όχι το συμφωνηθέν τίμημα.

(β) Από τη στιγμή της παράδοσης των Εμπορευμάτων στον Αγοραστή ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει υποδείξει ο Αγοραστής για την παράδοση όλοι οι κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της κλοπής, απώλειας, ατυχήματος ή / και σωματικής ή άλλης βλάβης, επέρχονται στο πρόσωπο του Αγοραστή. Η παρούσα διάταξη ισχύει ανεξαρτήτως του τόπου που συμφωνήθηκε για την παράδοση και ανεξαρτήτως του αν έχει εξοφληθεί ή όχι το συμφωνηθέν τίμημα. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που από οιασδήποτε μορφής υπαιτιότητα του Αγοραστή ή των απ’ αυτόν προστηθέντων προσώπων ή των με δική του άδεια παντοιοτρόπως χρησαμένων τα μηχανήματα προσώπων προκληθεί ζημία σε τρίτους.

8. Παράδοση

(α) Η παράδοση θα γίνεται στον τόπο που καθορίζεται στην παραγγελία

(β) Η προθεσμία παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από τη στιγμή της παραλαβής από την Εταιρεία της παραγγελίας του Αγοραστή ή από τη στιγμή της παραλαβής όλων των απαραίτητων πληροφοριών και σχεδίων, που θα παρέχουν στην Εταιρεία τη δυνατότητα να προμηθευτεί τα Εμπορεύματα, όποιο διάστημα από τα δύο είναι το μεγαλύτερο.

(γ) Τυχόν μη έγκαιρη παράδοση δεν καθιστά την Εταιρεία υπεύθυνη για αποζημίωση, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως στην παραγγελία, ως ποινική ρήτρα, συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Στην περίπτωση αυτή, η υποχρέωση της Εταιρείας θα περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί ως ποινική ρήτρα.

(δ) Σε περίπτωση πτώχευσης, αναστολής πληρωμών ή παύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Αγοραστή, η Εταιρεία, με την επιφύλαξη των αποζημιώσεων που δικαιούται, θα έχει το περαιτέρω δικαίωμα να ματαιώσει τη παράδοση των εμπορευμάτων.

9. Μεταφορά

(α) Το κόστος της μεταφοράς των Εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στις εγκαταστάσεις του Αγοραστή ή σε άλλες εγκαταστάσεις που έχουν οριστεί κατά την παραγγελία σαν τόπος παράδοσης θα βαρύνει τον Αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ως τόπος παράδοσης στον Αγοραστή των Εμπορευμάτων ορίστηκαν οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

(β) Την ασφάλιση των εμπορευμάτων για κλοπή, απώλεια ή βλάβη κατά τη μεταφορά αναλαμβάνει η Εταιρεία. Η οποιαδήποτε αξίωση (για αποζημίωση) λόγω ζημίας ή ελλείμματος πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως από τον Αγοραστή στην Εταιρεία εντός τριών ημερών από την ημέρα της παράδοσης.

(γ) Οι χρήστες των Εμπορευμάτων, εφόσον αυτά είναι μηχανήματα, πρέπει να διαθέτουν την αντίστοιχη και προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια οδηγήσεως (εφόσον απαιτείται) των μηχανημάτων (εμπορευμάτων) και ο Αγοραστής έχει κάθε ευθύνη από την χρήση του μηχανήματος, που πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των νόμων, την καλή πίστη και τα κρατούντα συναλλακτικά ήθη.

10. Στοιχεία Λειτουργίας των Περονοφόρων Οχημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

(α) Τα περονοφόρα οχήματα διαθέτουν εγκατεστημένη σε αυτά -ως βασικό χαρακτηριστικό τους- μονάδα τηλεματικής συλλογής και ασύρματης μετάδοσης προς την Εταιρεία δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία τους, όπως ενδεικτικά στοιχεία προσδιοριστικά της θέσης, της ταχύτητας, της οδηγικής τους συμπεριφοράς, των ανοδικών και καθοδικών κινήσεων τους, της θερμοκρασίας επί μέρους συστατικών και παραρτημάτων τους, τις ώρες λειτουργίας τους καθώς και σχετικά με τυχόν σφάλματα παρουσιαστούν σε αυτά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους (εφεξής: «Δεδομένα Τηλεματικής»).

Η συλλογή, η μετάδοση και επεξεργασία των Δεδομένων Τηλεματικής από την Εταιρεία εξυπηρετεί μεταξύ άλλων σκοπούς ωριαίας τιμολόγησης, ταχείας διάγνωσης και επισκευής τυχόν βλαβών των περονοφόρων οχημάτων, καθώς και σκοπούς τεχνικής βελτίωσης και αναβάθμισης των διαφόρων τύπων των περονοφόρων οχημάτων και μελλοντικού σχεδιασμού νέων μοντέλων.

Ο Αγοραστής με την υποβολή της παραγγελίας του προς την Εταιρεία παρέχει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση του για την συλλογή, μετάδοση και επεξεργασία των Δεδομένων Τηλεματικής από την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο (λ.χ. υπεργολάβο, τεχνικό σύμβουλο κλπ) με τον οποίο η Εταιρεία συνεργάζεται.

Ο Αγοραστής, εφόσον το επιθυμεί, έχει το δικαίωμα να αιτηθεί εγγράφως και να συμφωνήσει με την Εταιρεία είτε α) την απενεργοποίηση της μονάδας τηλεματικής συλλογής και ασύρματης μετάδοσης δεδομένων λειτουργίας που είναι εγκατεστημένη στο περονοφόρο όχημα που θα του παραδοθεί είτε β) την συλλογή, επεξεργασία και χορήγηση των εν λόγω στοιχείων από την Εταιρεία σε αυτόν για χρήση του ιδίου.

(β) Η Εταιρεία δηλώνει και εγγυάται ότι μέσω της μονάδας τηλεματικής συλλογής και ασύρματης μετάδοσης δεδομένων που είναι εγκατεστημένη σε κάθε περονοφόρο όχημα δεν θα προβεί σε συλλογή, επεξεργασία και μετάδοση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων και εγγυάται ότι δεν παραβιάζεται οποιοσδήποτε νόμος, κανόνας ή κανονισμός και οποιοδήποτε δικαίωμα φυσικού προσώπου ή οντότητας.

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής συλλέξει, επεξεργαστεί ή/και μεταδώσει οποιαδήποτε δεδομένα λειτουργίας του περονοφόρου οχήματος που θα προκύψουν μέσω της τηλεματικής συλλογής και επεξεργασίας τους από την Εταιρεία σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή στοιχείο τεθεί εις γνώση του με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας οποιουδήποτε φυσικού προσώπου (λχ. του οδηγού του περονοφόρου οχήματος), υποχρεούται ο Αγοραστής να ενημερώσει πάραυτα την Εταιρεία και περαιτέρω φέρει αποκλειστικά ο ίδιος (ο Αγοραστής) την πλήρη ευθύνη για τυχόν παραβίαση των εφαρμοστέων νόμων, κανόνων και κανονισμών περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

11. Ελαττώματα

(α) Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα Εμπορεύματα και τα εξαρτήματά τους είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά και με τεχνική αρτιότητα. Η Εταιρεία αναλαμβάνει, κατά τη κρίση της, είτε να επιδιορθώσει τυχόν βλάβες είτε να αντικαταστήσει ελαττωματικά μέρη υπό την προϋπόθεση ότι οι βλάβες ή τα ελαττωματικά μέρη οφείλονται σε χρήση ακατάλληλων υλικών ή σε κακοτεχνίες. Στις περιπτώσεις αυτές, το κόστος της επιδιόρθωσης ή της αντικατάστασης ελαττωματικών μερών βαρύνει την Εταιρεία ενώ τα ελαττωματικά ανταλλακτικά που θα αντικατασταθούν παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρείας. Ο Αγοραστής υποχρεούται να επιτρέπει στην Εταιρεία την πρόσβαση στο χώρο όπου βρίσκεται το μηχάνημα και τον εύλογο χρόνο προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες εργασίες.

(β) Τυχόν βλάβες ή ελαττώματα πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στην Εταιρεία, χωρίς καθυστέρηση.

(γ) Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας, σε περίπτωση που τα παραδοθέντα Εμπορεύματα δεν έχουν τις συμφωνημένες ιδιότητες ή έχουν ελαττώματα, ο Αγοραστής θα πρέπει να προβάλλει τις αξιώσεις του εντός των ακόλουθων χρονικών ορίων προκειμένου αυτές να μη παραγραφούν και πιο συγκεκριμένα, εντός 12 μηνών από την παράδοση για μηχανήματα που λειτουργούν μέχρι οκτώ ώρες ημερησίως, εντός 6 μηνών από την παράδοση για μηχανήματα που λειτουργούν από οκτώ ως δεκαέξι ώρες ημερησίως και εντός 3 μηνών για μηχανήματα που λειτουργούν από δεκαέξι ως εικοσιτέσσερις ώρες ημερησίως. Στις περιπτώσεις αυτές, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας είτε να αντικαταστήσει είτε να επιδιορθώσει τα Εμπορεύματα στον τόπο παράδοσης είτε να επιστρέψει το τίμημα, χωρίς ο Αγοραστής να δικαιούται επιπρόσθετη αποζημίωση.

(δ) Στην περίπτωση όπου η Εταιρεία δεν μπορέσει να επιδιορθώσει τη βλάβη στο Εμπόρευμα, ο Αγοραστής δικαιούται είτε να απαιτήσει μείωση του τιμήματος είτε να καταγγείλει τη σύμβαση πωλήσεως. Εφόσον ο Αγοραστής επιλέξει να καταγγείλει τη σύμβαση πωλήσεως, παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει αποζημίωση, εκτός αν η Εταιρεία εκ προθέσεως αποσιώπησε το ελάττωμα.

(ε) Η ύπαρξη αξίωσης του Αγοραστή δεν του δίνει το δικαίωμα να μην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αναφορικά με άλλα εμπορεύματα, που δεν αποτελούν αντικείμενο αξίωσης.

(στ) Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ή οποιοσδήποτε υπεργολάβος του προβεί σε οποιαδήποτε μετατροπή, επισκευή, συντήρηση ή εγκατάσταση ανταλλακτικών χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας, παύει να ισχύει η υπό στοιχεία (α), (γ) και (δ) του παρόντος όρου υποχρέωση της Εταιρείας.

(ζ) Εάν ο Αγοραστής δεν συντηρεί τα εμπορεύματα σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως προβλέπεται στο Εγχειρίδιο που του παρέδωσε η Εταιρεία, παύει να ισχύει η υπό στοιχεία (α), (γ) και (δ) του παρόντος όρου υποχρέωση της Εταιρείας. Ως τακτικές θεωρούνται οι συντηρήσεις που γίνονται ανά τρίμηνο για μηχανήματα που λειτουργούν οκτώ ώρες ημερησίως, ανά δίμηνο για αυτά που λειτουργούν δεκαέξι ώρες ημερησίως και ανά μήνα για αυτά που λειτουργούν είκοσι τέσσερις ώρες ημερησίως.

(η) Με εξαίρεση τα παραπάνω, η Εταιρεία δεν δέχεται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν δέχεται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες ή βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση, όπως ενδεικτικά χρήση με ιδιαίτερη ένταση, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση από τρίτο πρόσωπο, φυσιολογική φθορά από χρήση, κακή μεταχείριση, χρήση σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις, χημικές, ηλεκτροχημικές και φυσικές επιδράσεις.

(θ) Η Εταιρεία δεν δέχεται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων στα μεταχειρισμένα Εμπορεύματα.

(ι) Η Εταιρεία υποχρεούται να μεταβιβάζει και παραδίδει τα Εμπορεύματα ελεύθερα από κάθε δικαίωμα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου. Εάν τρίτοι εγείρουν αξιώσεις πηγάζουσες από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας επί των Εμπορευμάτων ή μερών αυτών, η Εταιρεία κατά τη διακριτική της ευχέρεια και με δικά της έξοδα δύναται είτε να μεριμνά ώστε να αποκτήσει δικαίωμα χρήσης είτε να τροποποιεί τα Εμπορεύματα έτσι ώστε να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων είτε να αντικαθιστά τα Εμπορεύματα ή τα μέρη αυτών. Αν η Εταιρεία αδυνατεί να εκπληρώσει την ανωτέρω υποχρέωσή της κάτω από νόμιμες και εύλογες συνθήκες, ο Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης χωρίς όμως να αξιώσει περαιτέρω αποζημίωση.

12. Δικαίωμα Επιστροφής/Ανάκλησης

Δικαίωμα Επιστροφής/Ανάκλησης για ιδιώτες πελάτες

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε μία σύμβαση που έχει συναφθεί εντός δεκατεσσάρων ημερών. Η περίοδος ανάκλησης ξεκινά από την ημέρα που εσείς ή ένα τρίτο μέρος που έχει ονομαστεί ή οριστεί από εσάς, έχετε ή έχει στην κατοχή του τα προϊόντα.

Για να ασκήσετε το προαναφερθέν δικαίωμα σας για ανάκληση, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εντός της περιόδου ανάκλησης μέσω σαφής δήλωσης (email, φαξ, επιστολή) ότι επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη σύμβαση. 

Το δικαίωμα ανάκλησης δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί ρητά και αποκλειστικά για παραγγελία ή για μεμονωμένο αίτημα.

Επιπτώσεις Ανάκλησης

Εάν διακόψετε μία σύμβαση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας. Μαζί, θα βρούμε τον καλύτερο τρόπο για την επιστροφή των προϊόντων. Τα έξοδα επιστροφής προϊόντων θα επιβαρύνουν εσάς. Θα πρέπει να πληρώσετε για οποιαδήποτε απώλεια αξίας των προϊόντων μόνο εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται στη διαχείριση των προϊόντων με τρόπο που δεν είναι αναγκαίος για τον έλεγχο της κατάστασης, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας των προϊόντων.

13. Ευθύνη

(α) Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν μπορεί να κάνει χρήση των Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Όρους Ηλεκτρονικών Πωλήσεων είτε εξαιτίας υπαίτιας αδυναμίας της Εταιρείας να εφαρμόσει ορθά προτάσεις, οδηγίες ή συμβουλές που έχει χορηγήσει είτε εξαιτίας άλλων λόγων που σχετίζονται με τα εγχειρίδια λειτουργίας ή συντήρησης των Εμπορευμάτων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των Όρων 11 και 12 παρ. β έως δ, εξαιρουμένης κάθε άλλης αξίωσης του Αγοραστή.

(β) Για ζημίες που δεν αφορούν στα ίδια τα Εμπορεύματα (ιδιαίτερα για διαφυγόντα κέρδη, απώλεια παραγωγής, άλλες έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες ή οικονομικές απώλειες ή απόδοση δαπανών που έγιναν χωρίς λόγο), η Εταιρεία υπέχει ευθύνη μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Δόλια κακοδιαχείριση

• Βαριά αμέλεια εκ μέρους των νομικών εκπροσώπων ή των ανώτερων στελεχών

• Ελαττώματα που αποσιωπήθηκαν από πρόθεση

• Σωματικές βλάβες, βλάβες της υγείας ή θάνατος

• Αξιώσεις βάσει της νομοθεσίας για τα ελαττωματικά προϊόντα

(γ) Στη περίπτωση όπου η Εταιρεία δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές της υποχρεώσεις για λόγους, για τους οποίους είναι υπεύθυνη και εξ’ αυτής της συμπεριφοράς θέσει σε κίνδυνο την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης πώλησης ή καταστήσει αυτή αδύνατη, ευθύνεται και για βαριά αμέλεια των κατώτερων στελεχών καθώς και για συνήθη αμέλεια. Ωστόσο, στη περίπτωση αυτή η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται σε αποζημίωση για προβλεπόμενη απώλεια ή ζημία ανάλογη της σύμβασης που συνήφθη.

(δ) Περαιτέρω αξιώσεις αποκλείονται ρητώς.

14. Ακυρότητα

Οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας θα δώσει στην Εταιρεία το δικαίωμα να ακυρώσει παραγγελία ή να αναβάλει την εκτέλεση ή παράδοση με γραπτή κοινοποίηση προς τον Αγοραστή χωρίς να δικαιούται ο Αγοραστής αποζημίωση.

15. Γενικά

(α) Όλες οι παραγγελίες και πωλήσεις θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους, εκτός εάν υπάρχουν τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και του Αγοραστή.

(β) Ο Αγοραστής ρητά δηλώνει ότι έλαβε γνώση των παρόντων Όρων Ηλεκτρονικών Πωλήσεων, τους οποίους μελέτησε και αποδέχεται. Προς το σκοπό αυτό, η υποβολή εκ μέρους του Αγοραστή παραγγελίας τεκμαίρει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Αγοραστή των Όρων Ηλεκτρονικών Πωλήσεων.

(γ) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Ηλεκτρονικών Πωλήσεων. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει κατ' ουδένα τρόπο τις παραγγελίες, οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία σε χρόνο προγενέστερο της τροποποίησης.

(δ) Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων Ηλεκτρονικών Πωλήσεων δεν θα συνεπάγεται την ακυρότητα των λοιπών όρων.

16. Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Ηλεκτρονικών Πωλήσεων διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε τυχόν αναφυόμενη μεταξύ των μερών διαφορά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

17. Τελικοί Όροι

(α) Η Εταιρεία θα φροντίσει να παρέχει στο μέτρο του δυνατού ακριβείς και ενημερωμένες φωτογραφίες, περιγραφές και σχόλια των Εμπορευμάτων. Τα βίντεο και οι εικόνες αυτών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα σκοπό έχουν να δώσουν μια ιδέα σχετικά με τα Εμπορεύματα και δεν παρέχουν καμία εγγύηση για αυτά και τις επιδόσεις τους. Σε κάθε περίπτωση η Επιβεβαίωση Παραγγελίας είναι δεσμευτική για την περιγραφή της φύσης και των χαρακτηριστικών των Εμπορευμάτων.

(β) Η επιλογή των Εμπορευμάτων ανάλογα με τις ανάγκες του Αγοραστή εναπόκειται στον ίδιο και η Εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη.

(γ) Ο Αγοραστής δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτει ευαίσθητες και εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν περιέλθει στη γνώση του, όπως π.χ. μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος αποστέλλεται από την Εταιρεία με ηλεκτρονικά μέσα ή / και με οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας, κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται με οποιονδήποτε τρόπο από έναν υπάλληλο / συνεργάτη της Εταιρείας στον Αγοραστή, πληροφορίες σχετικά με τα Εμπορεύματα και τα τιμολόγια που εφαρμόζει η Εταιρεία σε μια δεδομένη περίοδο. Ο Αγοραστής δεσμεύεται να μην προβεί σε καμία αποκάλυψη ή κοινοποίηση τέτοιων πληροφοριών, υποχρεούμενος σε τήρηση πλήρης εχεμύθειας.

(δ) Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι όλες οι τιμές, οι εκπτώσεις και οι τεχνικές πληροφορίες που η Εταιρεία παρέχει σ’ αυτόν είναι εμπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες της Εταιρείας.

(ε) Κάθε προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και τυχόν απόπειρα απάτης θα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές.

(στ) Η Εταιρεία θα διατηρήσει την εμπιστευτικότητα οποιουδήποτε είδους πληροφοριών παρέχονται από τον Αγοραστή. Ειδικά όσον αφορά τη συλλογή και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζεται η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Ηλεκτρονικών Πωλήσεων.

(ζ) Ο Αγοραστής πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία για τυχόν απώλεια κωδικού πρόσβασης ή μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στον Λογαριασμό του. Για τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με τη δημιουργία του Λογαριασμού και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτόν, ισχύουν οι Όροι Χρήσης.

(η) Η Εταιρεία είναι αποκλειστική δικαιούχος των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων βιομηχανικού σχεδίου, των εμπορικών σημάτων καθώς και των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας) επί των Εμπορευμάτων, καθώς και των σχεδίων, εικόνων, βίντεο Εμπορευμάτων και επί κάθε άλλου υλικού που είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα (βλ. ως προς τα όρια χρήσης αυτών τους Όρους Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου).

Τα λειτουργικά cookies είναι απενεργοποιημένα!

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία εκπρόσωπό μας, μέσω συνομιλίας, πρέπει να μας δώσετε την άδεια να ενεργοποιήσουμε τα λειτουργικά cookies. Μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε εάν πατήσετε το παρακάτω κουμπί, ή μπορείτε να διαμορφώσετε τα cookies επιλέγοντας τις ρυθμίσεις cookie παρακάτω.